کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6918
کلاس پرواز
W

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
W

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
نامشخص
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y