شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7409
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7409
کلاس پرواز
Y