وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5819
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6929
کلاس پرواز
IV

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
163
کلاس پرواز
E

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
163
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5881
کلاس پرواز
Y